China’s earliest romanization system

The most recent rerelease from Sino-Platonic Papers is Dì-yī ge Lādīng zìmǔ de Hànyǔ Pīnyīn Fāng’àn shì zěnyàng chǎnshēng de? (How Was the First Romanized Spelling System for Sinitic Produced? / 第一个拉丁字母的汉语拼音方案是怎样产生的), by YIN Binyong (尹斌庸).

The author should be familiar to regular readers of this site, as he wrote the standard works on Hanyu Pinyin orthography — Chinese Romanization: Pronunciation and Orthography and the Xinhua Pinxie Cidian — as well as Pinyin-to-Chinese Character Computer Conversion Systems and the Realization of Digraphia in China.

The text is in Mandarin in Chinese characters. Here is the introduction.
image of the Mandarin text (in Chinese characters) of the first two paragraphs of the article

This is issue no. 50 of Sino-Platonic Papers. It was first published in November 1994.

more on Taiwan’s new Tongyong move

This morning all three of Taiwan’s English-language newspapers ran the AP story on the Ministry of the Interior’s plan to expand the use of Tongyong Pinyin. (Bonus points to the copy editor at the Taipei Times who changed the original article’s sloppy “Taiwan will standardize the English transliterations of its Chinese Mandarin place names by the end of the year” to “The Romanization of Mandarin place names will be standardized by the end of this year.”)

I have made a few calls about this, but to little effect so far. Unfortunately, I haven’t had the time today to track down someone at the Ministry of the Interior who can give some definitive information about this.

Meanwhile, here’s another article. It gives a little more information: no intercapping (good), hyphens instead of apostrophes (bad), some screwed-up word parsing (bad).

But all of this sounds like old news. How this will be any different in implementation is still unclear.

Wàijí rénshì lái Táiw?n g?ngzuò huò l?yóu, z?ng bèi Táiw?n de dìmíng yì xi? g?o de “wù shàsha,” jiéjú cháng y? mílù sh?uch?ng. Nèizhèngbù 30 rì g?ng bù “bi?ozh?n dìmíng yì xi? zh?nzé” c?o’àn, míng dìng dìmíng yì xi? y? “y?nyì” wèi yuánzé, bìng c?i “T?ngyòng P?ny?n” wèi j?zh?n, ruò dìmíng y?u lìsh?, y?yán, guójì guànyòng, shùzì d?ng tèxìng, zé y? dìmíng xìngzhì f?nyì, rú Rìyuè Tán yì wéi “Sun Moon Lake;” 306 g?odì yì wéi “Highland 306.”

G?i c?o’àn shì y?jù “guót? cèhuì f?” dìngdìng, bìng nàrù Jiàoyùbù zhìdìng de “Zh?ngwén yìy?n sh?yòng yuánzé” zuòwéi yì xi? bi?ozh?n, dìmíng yì xi? f?ngshì yóu dìmíng zh?gu?n j?gu?n zìxíng juédìng.

C?o’àn zh?ch?, wèi bìmi?n yì xi? zh? duì wényì rènzh? bùtóng, ch?nsh?ng yì xi? ch?yì, t?ngy? xíngzhèng q?yù de bi?ozh?n yì xi? f?ngshì, sh?ng “Province,” shì “City,” xiàn “County,” xi?ng-zhèn “Township,” q? “District,” c?nli “Village.” Ji?dào míngch?ng y? t?ngy? yì xi?, dàdào “Boulevard,” lù “Road,” ji? “Street,” xiàng “lane,” nòng “Alley.” Lìrú K?idágélán Dàdào wéi “Kaidagelan Boulevard.”

C?o’àn míng dìng, bi?ozh?n dìmíng de yì xi? c?i t?ngyòng p?ny?n, dàn dìmíng hány?u “sh?xìng míngch?ng” shí, y? sh?xìng míngch?ng yìyì f?ngshì yì xi?, rú D?ng F?ng zhíyì wéi “East Peak.”

Ruò sh?xìng míngch?ng y? bi?ozh?n dìmíng zh?ngt? shìwéi y? ge zhu?ny?u míngch?ng shí, bù lìng y? yìyì f?ngshì f?nk?i yì xi?, rú “Ji?-Nán dà zùn [zhèn?]” yì wéi “Jianan dazun;” Yángmíng Sh?n yì wéi “Yangmingshan;” Zhúzi Hú yì wéi “Jhuzihhu.”

Lìngwài dìmíng y?u d?ngdì lìsh?, y?yán, f?ngsúxíguàn, z?ngjiào xìny?ng, guójì guànyòng huò qít? tèsh? yuány?n, j?ng zh?gu?n j?gu?n bào zh?ngy?ng zh?gu?n j?gu?n hédìng hòu, bù shòu “sh?xìng míngch?ng” xiànzhì, rú Yù Sh?n zhíyì wéi Jade Mountain; zh?ngy?ng sh?nmài yì wéi “Central Mountains.”

C?o’àn gu?dìng, bi?ozh?n dìmíng yì xi? sh?xi? f?ngshì, dì-y? ge zìm? dàxi?, qíyú zìm? xi?oxi?, rú b?nqiáo yì wéi “Banciao,” ér f?i “Ban Ciao” huò “Ban-ciao.” Dàn dìmíng de dì-y? ge zì y?hòu de p?ny?n zìm?, ch?xiàn a, o, e shí, y? qián d?nzì ji?n y? du?nxiàn liánji?, rú Q?l?’àn yì wéi “Cili-an,” Rén’ài Xi?ng wéi “Ren-ai Township.”

C?wài, c?o’àn y? t?ngy? zìrán dìl? shít? sh?xìng míngch?ng, rú píngyuán, péndì, d?oy?, qúnd?o, liè y?, ji?o, t?n, sh?zh?u, ji?ji?o, sh?n, sh?nmài, f?ng, hé x?, hú, tán d?ng shíw? zh?ng yì xi? f?ngshì. Lìrú, D?ngsh? Qúnd?o yì wéi “Dongsha Islands;” Diàoyútái liè y? “Diaoyutai Archipelago;” B?iwèi T?n “Beiwei Bank;” “?l? Sh?n sh?nmài” yì wéi “Alishan Mountains;” zh?f?ng yì wéi “Main Peak;” Sh?nhútán zhíyì wéi “Shanhu Pond.”

source: Y?ngyì y?u “zh?n” — l?owài zh?o lù bùzài wù shàsha (?????? ?????????), China Times, October 31, 2007