ZOU, ZOU, ZOU.
Womn ...zou, zou, zou
Womn iou cianbaiwan, 
Gochu du sh womn
Cung beibian, wang nan-bian. 
Da dungbian, dao sibian. 
Ai, siao pungjumn, 
Laidao womndi duiwuli, 
Laidao womndi duiwuli, 
Dagia lianxoki.
Chinese-character text

This information taken from a 1936 book on Sin Wenz.