PIKIUR
Wodi kuailodi pikiur-a, 
Ni wang naar pao-a? 
Siaomordi shenshang shoula nidi shang. 
Siaogourdi doushang shoula nidi zhuang. 
Wo ie genzho ni zhego 
Xundandi pikiur zaola gao! 
Ni ba chuangxudi boli dapo, 
Dansh nago aimadi kosh wo! 
Chinese-character text

This information taken from a 1936 book on Sin Wenz.