Taiwan place names

This list of city and county names of places in Taiwan gives Chinese characters, Hanyu Pinyin, Tongyong Pinyin, and a commonly seen older form (usually bastardized Wade-Giles).

The list is alphabetized according to Hanyu Pinyin by county and then city (or by district, for areas within cities).

I strongly recommend using Hanyu Pinyin.

Gaoxiong / Gaosyong / Kaohsiung [City]
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin
(recommended)
Hanyu Pinyin
(with tones)
Tongyong Pinyin old forms
高雄市 Gaoxiong Gāoxióng Gaosyong Kaohsiung
鼓山區 Gushan Gǔshān Gushan Kushan
苓雅區 Lingya Língyǎ Lingya Lingya
楠梓區 Nanzi Nánzǐ Nanzih Nantzu
前金區 Qianjin Qiánjīn Cianjin Chienchin
前鎮區 Qianzhen Qiánzhèn Cianjhen Chienchen
旗津區 Qijin Qíjīn Cijin Chichin
三民區 Sanmin Sānmín Sanmin Sanmin
小港區 Xiaogang Xiǎogǎng Siaogang Hsiaokang
新興區 Xinxing Xīnxīng Sinsing Hsinhsing
鹽埕區 Yancheng Yánchéng Yancheng Yancheng
左營區 Zuoying Zuǒyíng Zuoying Tsoying
Gaoxiong / Gaosyong / Kaohsiung County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
阿蓮鄉 Alian Ālián Alian Alien
大寮鄉 Daliao Dàliáo Daliao Taliao
大社鄉 Dashe Dàshè Dashe Tashe
大樹鄉 Dashu Dàshù Dashu Tashu
鳳山市 Fengshan Fèngshān Fongshan Fengshan
岡山鎮 Gangshan Gāngshān Gangshan Kangshan
湖內鄉 Hunei Húnèi Hunei Hunei
茄萣鄉 Jiading Jiādìng Jiading Chiating
甲仙鄉 Jiaxian Jiǎxiān Jiasian Chiahsien
林園鄉 Linyuan Línyuán Linyuan Linyuan
六龜鄉 Liugui Liùguī Liouguei Liukuei
路竹鄉 Luzhu Lùzhú Lujhu Luchu
茂林鄉 Maolin Màolín Maolin Maolin
美濃鎮 Meinong Měinóng Meinong Meinung
彌陀鄉 Mituo Mítuó Mituo Mito
內門鄉 Neimen Nèimén Neimen Neimen
鳥松鄉 Niaosong Niǎosōng Niaosong Niaosung
橋頭鄉 Qiaotou Qiáotóu Ciaotou Chiaotou
旗山鎮 Qishan Qíshān Cishan Chishan
仁武鄉 Renwu Rénwǔ Renwu Jenwu
三民鄉 Sanmin Sānmín Sanmin Sanmin
杉林鄉 Shanlin Shānlín Shanlin Shanlin
桃源鄉 Taoyuan Táoyuán Taoyuan Taoyuan
田寮鄉 Tianliao Tiánliáo Tianliao Tienliao
燕巢鄉 Yanchao Yàncháo Yanchao Yanchao
永安鄉 Yong'an Yǒng'ān Yong-an Yungan
梓官鄉 Ziguan Zǐguān Zihguan Tzukuan
Hualian / Hualian / Hualien County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
豐濱鄉 Fengbin Fēngbīn Fongbin Fengpin
鳳林鎮 Fenglin Fènglín Fonglin Fenglin
富里鄉 Fuli Fùlǐ Fuli Fuli
光復鄉 Guangfu Guāngfù Guangfu Kuangfu
花蓮市 Hualian Huālián Hualian Hualien
吉安鄉 Ji'an Jí'ān Ji-an Chian
瑞穗鄉 Ruisui Ruìsuì Rueisuei Juisui
壽豐鄉 Shoufeng Shòufēng Shoufong Shoufeng
萬榮鄉 Wanrong Wànróng Wanrong Wanjung
新城鄉 Xincheng Xīnchéng Sincheng Hsincheng
秀林鄉 Xiulin Xiùlín Sioulin Hsiulin
玉里鎮 Yuli Yùlǐ Yuli Yuli
卓溪鄉 Zhuoxi Zhuóxī Jhuosi Chohsi
Jiayi / Jiayi / Chiayi [City]
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
東區 Dong Dōng Dong Tung
嘉義市 Jiayi Jiāyì Jiayi Chiayi
西區 Xi Si Hsi
Jiayi / Jiayi / Chiayi County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
阿里山鄉 Alishan Ālǐshān Alishan Alishan
布袋鎮 Budai Bùdài Budai Putai
大埔鄉 Dabu Dàbù Dapu Tapu
大林鎮 Dalin Dàlín Dalin Talin
東石鄉 Dongshi Dōngshí Dongshih Tungshih
番路鄉 Fanlu Fānlù Fanlu Fanlu
六腳鄉 Liujiao Liùjiǎo Lioujiao Liuchiao
鹿草鄉 Lucao Lùcǎo Lucao Lutsao
梅山鄉 Meishan Méishān Meishan Meishan
民雄鄉 Minxiong Mínxióng Minsyong Minhsiung
朴子市 Puzi Pǔzǐ Puzih Putzu
水上鄉 Shuishang Shuǐshàng Shueishang Shuishang
太保市 Taibao Tàibǎo Taibao Taipao
溪口鄉 Xikou Xīkǒu Sikou Hsikou
新港鄉 Xingang Xīngǎng Singang Hsinkang
義竹鄉 Yizhu Yìzhú Yijhu Ichu
中埔鄉 Zhongpu Zhōngpǔ Jhongpu Chungpu
竹崎鄉 Zhuqi Zhúqí Jhuci Chuchi
Jilong / Jilong / Keelung [City]
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
安樂區 Anle Ānlè Anle Anle
基隆市 Jilong Jīlóng Jilong Chilung, Keelung
暖暖區 Nuannuan Nuǎnnuǎn Nuannuan Nuannuan
七堵區 Qidu Qīdǔ Cidu Chitu
仁愛區 Ren'ai Rén'ài Renai Jenai
信義區 Xinyi Xìnyì Sinyi Hsini
中山區 Zhongshan Zhōngshān Jhongshan Chungshan
中正區 Zhongzheng Zhōngzhèng Jhongjheng Chungcheng
Jinmen / Jinmen / Kinmen County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
金城鎮 Jincheng Jīnchéng Jincheng Chincheng
金湖鎮 Jinhu Jīnhú Jinhu Chinhu
金寧鄉 Jinning Jīnníng Jinning Chinning
金沙鎮 Jinsha Jīnshā Jinsha Chinsha
烈嶼鄉 Lieyu Lièyǔ Lieyu Liehyu
烏坵鄉 Wuqiu Wūqiū Wuciou Wuchiu
Lianjiang / Lianjiang / Lienchiang County (Mazu / Mazu / Matsu)
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
北竿鄉 Beigan Běigān Beigan Peikan
東引鄉 Dongyin Dōngyǐn Dongyin Tungyin
莒光鄉 Juguang Jǔguāng Jyuguang Chukuang
南竿鄉 Nangan Nángān Nangan Nankan
Miaoli County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
大湖鄉 Dahu Dàhú Dahu Tahu
公館鄉 Gongguan Gōngguǎn Gongguan Kungkuan
後龍鎮 Houlong Hòulóng Houlong Houlung
苗栗市 Miaoli Miáolì Miaoli Miaoli
南庄鄉 Nanzhuang Nánzhuāng Nanjhuang Nanchuang
三灣鄉 Sanwan Sānwān Sanwan Sanwan
三義鄉 Sanyi Sānyì Sanyi Sani
獅潭鄉 Shitan Shītán Shihtan Shihtan
泰安鄉 Tai'an Tài'ān Tai-an Taian
銅鑼鄉 Tongluo Tóngluó Tongluo Tunglo
通霄鎮 Tongxiao Tōngxiāo Tongsiao Tunghsiao
頭份鎮 Toufen Tóufèn Toufen Toufen
頭屋鄉 Touwu Tóuwū Touwu Touwu
西湖鄉 Xihu Xīhú Sihu Hsihu
苑裡鎮 Yuanli Yuànlǐ Yuanli Yuanli
造橋鄉 Zaoqiao Zàoqiáo Zaociao Tsaochiao
竹南鎮 Zhunan Zhúnán Jhunan Chunan
卓蘭鎮 Zhuolan Zhuólán Jhuolan Cholan
Nantou County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
草屯鎮 Caotun Cǎotún Caotun Tsaotun
國姓鄉 Guoxing Guóxìng Guosing Kuohsing
集集鎮 Jiji Jíjí Jiji Chichi
鹿谷鄉 Lugu Lùgǔ Lugu Luku
名間鄉 Mingjian Míngjiān Mingjian Mingchien
南投市 Nantou Nántóu Nantou Nantou
埔里鎮 Puli Pǔlǐ Puli Puli
仁愛鄉 Ren'ai Rén'ài Renai Jenai
水里鄉 Shuili Shuǐli Shueili Shuili
信義鄉 Xinyi Xìnyì Sinyi Hsini
魚池鄉 Yuchi Yúchí Yuchih Yuchih
中寮鄉 Zhongliao Zhōngliáo Jhongliao Chungliao
竹山鎮 Zhushan Zhúshān Jhushan Chushan
Penghu County / (the Pescadores)
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
白沙鄉 Baisha Báishā Baisha Paisha
湖西鄉 Huxi Húxī Husi Huhsi
馬公市 Magong Mǎgōng Magong Makung
七美鄉 Qimei Qīměi Cimei Chimei
望安鄉 Wang'an Wàng'ān Wang-an Wangan
西嶼鄉 Xiyu Xīyǔ Siyu Hsiyu
Pingdong / Pingdong / Pingtung County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
長治鄉 Changzhi Chángzhì Changjhih Changchih
潮州鎮 Chaozhou Cháozhōu Chaojhou Chaochou
車城鄉 Checheng Chēchéng Checheng Checheng
春日鄉 Chunri Chūnrì Chunrih Chunjih
東港鎮 Donggang Dōnggǎng Donggang Tungkang
枋寮鄉 Fangliao Fāngliáo Fangliao Fangliao
枋山鄉 Fangshan Fāngshān Fangshan Fangshan
高樹鄉 Gaoshu Gāoshù Gaoshu Kaoshu
恆春鎮 Hengchun Héngchūn Hengchun Hengchun
佳冬鄉 Jiadong Jiādōng Jiadong Chiatung
九如鄉 Jiuru Jiǔrú Jiouru Chiuju
崁頂鄉 Kanding Kàndǐng Kanding Kanting
來義鄉 Laiyi Láiyì Laiyi Laii
里港鄉 Ligang Lǐgǎng Ligang Likang
林邊鄉 Linbian Línbiān Linbian Linpien
麟洛鄉 Linluo Línluò Linluo Linlo
琉球鄉 Liuqiu Liúqiú Liouciou Liuchiu
瑪家鄉 Majia Mǎjiā Majia Machia
滿州鄉 Manzhou Mǎnzhōu Manjhou Manchou
牡丹鄉 Mudan Mǔdan Mudan Mutan
南州鄉 Nanzhou Nánzhōu Nanjhou Nanchou
內埔鄉 Neipu Nèipǔ Neipu Neipu
屏東市 Pingdong Píngdōng Pingdong Pingtung
三地門鄉 Sandimen Sāndìmén Sandimen Santimen
獅子鄉 Shizi Shīzi Shihzih Shihtzu
泰武鄉 Taiwu Tàiwǔ Taiwu Taiwu
萬丹鄉 Wandan Wàndān Wandan Wantan
萬巒鄉 Wanluan Wànluán Wanluan Wanluan
霧台鄉 Wutai Wùtái Wutai Wutai
新埤鄉 Xinpi Xīnpí Sinpi Hsinpi
新園鄉 Xinyuan Xīnyuán Sinyuan Hsinyuan
鹽埔鄉 Yanpu Yánpǔ Yanpu Yanpu
竹田鄉 Zhutian Zhútián Jhutian Chutien
Taibei / Taibei / Taipei [City]
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
北投區 Beitou Běitóu Beitou Peitou
大安區 Da'an Dà'ān Da-an Taan
大同區 Datong Dàtóng Datong Tatung
南港區 Nangang Nángǎng Nangang Nankang
內湖區 Neihu Nèihú Neihu Neihu
士林區 Shilin Shìlín Shihlin Shihlin
松山區 Songshan Sōngshān Songshan Sungshan
台北市 Taibei Táiběi Taibei Taipei
萬華區 Wanhua Wànhuá Wanhua Wanhua
文山區 Wenshan Wénshān Wunshan Wenshan
信義區 Xinyi Xìnyì Sinyi Hsini
中山區 Zhongshan Zhōngshān Jhongshan Chungshan
中正區 Zhongzheng Zhōngzhèng Jhongjheng Chungcheng
Taibei / Taibei / Taipei County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
八里鄉 Bali Bālǐ Bali Pali
板橋市 Banqiao Bǎnqiáo Banciao Panchiao
淡水鎮 Danshui Dànshuǐ Danshuei Tanshui
貢寮鄉 Gongliao Gòngliáo Gongliao Kungliao
金山鄉 Jinshan Jīnshān Jinshan Chinshan
林口鄉 Linkou Línkǒu Linkou Linkou
蘆洲市 Luzhou Lúzhōu Lujhou Luchou
坪林鄉 Pinglin Pínglín Pinglin Pinglin
平溪鄉 Pingxi Píngxī Pingsi Pinghsi
瑞芳鎮 Ruifang Ruìfāng Rueifang Juifang
三重市 Sanchong Sānchóng Sanchong Sanchung
三峽鎮 Sanxia Sānxiá Sansia Sanhsia
三芝鄉 Sanzhi Sānzhī Sanjhih Sanchih
深坑鄉 Shenkeng Shēnkēng Shenkeng Shenkeng
石碇鄉 Shiding Shídìng Shihding Shihting
石門鄉 Shimen Shímén Shihmen Shihmen
雙溪鄉 Shuangxi Shuāngxī Shuangsi Shuanghsi
樹林市 Shulin Shùlín Shulin Shulin
泰山鄉 Taishan Tàishān Taishan Taishan
土城市 Tucheng Tǔchéng Tucheng Tucheng
萬里鄉 Wanli Wànlǐ Wanli Wanli
五股鄉 Wugu Wǔgǔ Wugu Wuku
烏來鄉 Wulai Wūlái Wulai Wulai
新店市 Xindian Xīndiàn Sindian Hsintien
新莊市 Xinzhuang Xīnzhuāng Sinjhuang Hsinchuang
汐止市 Xizhi Xīzhǐ Sijhih Hsichih
鶯歌鎮 Yingge Yīnggē Yingge Yingko
永和市 Yonghe Yǒnghé Yonghe Yungho
中和市 Zhonghe Zhōnghé Jhonghe Chungho
Taidong / Taidong / Taitung County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
卑南鄉 Beinan Bēinán Beinan Peinan
長濱鄉 Changbin Chángbīn Changbin Changpin
成功鎮 Chenggong Chénggōng Chenggong Chengkung
池上鄉 Chishang Chíshàng Chihshang Chihshang
達仁鄉 Daren Dárén Daren Tajen
大武鄉 Dawu Dàwǔ Dawu Tawu
東河鄉 Donghe Dōnghé Donghe Tungho
關山鎮 Guanshan Guānshān Guanshan Kuanshan
海端鄉 Haiduan Hǎiduān Haiduan Haituan
金峰鄉 Jinfeng Jīnfēng Jinfong Chinfeng
綠島鄉 Lüdao Lǜdǎo Lyudao Lutao, Green Island
蘭嶼鄉 Lanyu Lányǔ Lanyu Lanyu, Orchid Island
鹿野鄉 Luye Lùyě Luye Luyeh
台東市 Taidong Táidōng Taidong Taitung
太麻里鄉 Taimali Tàimálǐ Taimali Taimali
延平鄉 Yanping Yánpíng Yanping Yanping
Tainan [City]
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
安南區 Annan Ānnán Annan Annan
安平區 Anping Ānpíng Anping Anping
北區 Bei Běi Bei Pei
東區 Dong Dōng Dong Tung
南區 Nan Nán Nan Nan
台南市 Tainan Táinán Tainan Tainan
中區西區 Zhongxi Zhōngxī Jhongsi Chunghsi
Tainan County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
安定鄉 Anding Āndìng Anding Anting
白河鎮 Baihe Báihé Baihe Paiho
北門鄉 Beimen Běimén Beimen Peimen
大內鄉 Danei Dànèi Danei Tanei
東山鄉 Dongshan Dōngshān Dongshan Tungshan
關廟鄉 Guanmiao Guānmiào Guanmiao Kuanmiao
官田鄉 Guantian Guāntián Guantian Kuantien
歸仁鄉 Guiren Guīrén Gueiren Kueijen
後壁鄉 Houbi Hòubì Houbi Houpi
佳里鎮 Jiali Jiālǐ Jiali Chiali
將軍鄉 Jiangjun Jiāngjūn Jiangjyun Chiangchun
六甲鄉 Liujia Liùjiǎ Lioujia Liuchia
柳營鄉 Liuying Liǔyíng Liouying Liuying
龍崎鄉 Longqi Lóngqí Longci Lungchi
麻豆鎮 Madou Mádòu Madou Matou
南化鄉 Nanhua Nánhuà Nanhua Nanhua
楠西鄉 Nanxi Nánxī Nansi Nanhsi
七股鄉 Qigu Qīgǔ Cigu Chiku
仁德鄉 Rende Réndé Rende Jente
善化鎮 Shanhua Shànhuà Shanhua Shanhua
山上鄉 Shanshang Shānshàng Shanshang Shanshang
下營鄉 Xiaying Xiàyíng Siaying Hsiaying
西港鄉 Xigang Xīgǎng Sigang Hsikang
新化鎮 Xinhua Xīnhuà Sinhua Hsinhua
新市鄉 Xinshi Xīnshì Sinshih Hsinshih
新營市 Xinying Xīnyíng Sinying Hsinying
學甲鎮 Xuejia Xuéjiǎ Syuejia Hsuehchia
鹽水鎮 Yanshui Yánshuǐ Yanshuei Yanshui
永康市 Yongkang Yǒngkāng Yongkang Yungkang
玉井鄉 Yujing Yùjǐng Yujing Yuching
左鎮鄉 Zuozhen Zuǒzhèn Zuojhen Tsochen
Taizhong / Taizhong / Taichung [City]
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
北區 Bei Běi Bei Pei
北屯區 Beitun Běitún Beitun Peitun
東區 Dong Dōng Dong Tung
南區 Nan Nán Nan Nan
南屯區 Nantun Nántún Nantun Nantun
台中市 Taizhong Táizhōng Taijhong Taichung
西區 Xi Si Hsi
西屯區 Xitun Xītún Situn Hsitun
中區 Zhong Zhōng Jhong Chung
Taizhong / Taizhong / Taichung County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
大安鄉 Da'an Dà'ān Da-an Taan
大肚鄉 Dadu Dàdù Dadu Tatu
大甲鎮 Dajia Dàjiǎ Dajia Tachia
大里市 Dali Dàli Dali Tali
大雅鄉 Daya Dàyǎ Daya Taya
東勢鎮 Dongshi Dōngshì Dongshih Tungshih
豐原市 Fengyuan Fēngyuán Fongyuan Fengyuan
和平鄉 Heping Hépíng Heping Hoping
后里鄉 Houli Hòulǐ Houli Houli
龍井鄉 Longjing Lóngjǐng Longjing Lungching
清水鎮 Qingshui Qīngshuǐ Cingshuei Chingshui
沙鹿鎮 Shalu Shālù Shalu Shalu
神岡鄉 Shengang Shéngāng Shengang Shenkang
石岡鄉 Shigang Shígāng Shihgang Shihkang
太平市 Taiping Tàipíng Taiping Taiping
潭子鄉 Tanzi Tánzi Tanzih Tantzu
外埔鄉 Waibu Wàibù Waipu Waipu
霧峰鄉 Wufeng Wùfēng Wufong Wufeng
梧棲鎮 Wuqi Wúqī Wuci Wuchi
烏日鄉 Wuri Wūrì Wurih Wujih
新社鄉 Xinshe Xīnshè Sinshe Hsinshe
Taoyuan County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
八德市 Bade Bādé Bade Pate
大溪鎮 Daxi Dàxī Dasi Tahsi
大園鄉 Dayuan Dàyuán Dayuan Tayuan
復興鄉 Fuxing Fùxīng Fusing Fuhsing
觀音鄉 Guanyin Guānyīn Guanyin Kuanyin
龜山鄉 Guishan Guīshān Gueishan Kueishan
龍潭鄉 Longtan Lóngtán Longtan Lungtan
蘆竹鄉 Luzhu Lúzhú Lujhu Luchu
平鎮市 Pingzhen Píngzhèn Pingjhen Pingchen
桃園市 Taoyuan Táoyuán Taoyuan Taoyuan
新屋鄉 Xinwu Xīnwū Sinwu Hsinwu
楊梅鎮 Yangmei Yángméi Yangmei Yangmei
中壢市 Zhongli Zhōnglì Jhongli Chungli
Xinzhu / Sinjhu / Hsinchu [City]
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
北區 Bei Běi Bei Pei
東區 Dong Dōng Dong Tung
香山區 Xiangshan Xiāngshān Siangshan Hsiangshan
新竹市 Xinzhu Xīnzhú Sinjhu Hsinchu
Xinzhu / Sinjhu / Hsinchu County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
寶山鄉 Baoshan Bǎoshān Baoshan Paoshan
北埔鄉 Beipu Běipǔ Beipu Peipu
峨眉鄉 Emei Éméi Emei Emei
關西鎮 Guanxi Guānxī Guansi Kuanhsi
橫山鄉 Hengshan Héngshān Hengshan Hengshan
湖口鄉 Hukou Húkǒu Hukou Hukou
尖石鄉 Jianshi Jiānshí Jianshih Chienshih
芎林鄉 Qionglin Qiónglín Cyonglin Chiunglin
五峰鄉 Wufeng Wǔfēng Wufong Wufeng
新豐鄉 Xinfeng Xīnfēng Sinfong Hsinfeng
新埔鎮 Xinpu Xīnpǔ Sinpu Hsinpu
竹北市 Zhubei Zhúběi Jhubei Chupei
竹東鎮 Zhudong Zhúdōng Jhudong Chutung
Yilan / Yilan / Ilan County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
大同鄉 Datong Dàtóng Datong Tatung
冬山鄉 Dongshan Dōngshān Dongshan Tungshan
礁溪鄉 Jiaoxi Jiāoxī Jiaosi Chiaohsi
羅東鎮 Luodong Luódōng Luodong Lotung
南澳鄉 Nan'ao Nán'ào Nan-ao Nanao
三星鄉 Sanxing Sānxīng Sansing Sanhsing
蘇澳鎮 Su'ao Sū'ào Su-ao Suao
頭城鎮 Toucheng Tóuchéng Toucheng Toucheng
五結鄉 Wujie Wǔjié Wujie Wuchieh
宜蘭市 Yilan Yílán Yilan Ilan
員山鄉 Yuanshan Yuánshān Yuanshan Yuanshan
壯圍鄉 Zhuangwei Zhuàngwéi Jhuangwei Chuangwei
Yunlin County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
褒忠鄉 Baozhong Bāozhōng Baojhong Paochung
北港鎮 Beigang Běigǎng Beigang Peikang
莿桐鄉 Citong Cìtóng Cihtong Tzutung
大埤鄉 Dapi Dàpí Dapi Tapi
東勢鄉 Dongshi Dōngshì Dongshih Tungshih
斗六市 Douliu Dǒuliù Douliou Touliu
斗南鎮 Dounan Dǒunán Dounan Tounan
二崙鄉 Erlun Èrlún Erlun Erhlun
古坑鄉 Gukeng Gǔkēng Gukeng Kukeng
虎尾鎮 Huwei Hǔwěi Huwei Huwei
口湖鄉 Kouhu Kǒuhú Kouhu Kouhu
林內鄉 Linnei Línnèi Linnei Linnei
崙背鄉 Lunbei Lúnbèi Lunbei Lunpei
麥寮鄉 Mailiao Màiliáo Mailiao Mailiao
水林鄉 Shuilin Shuǐlín Shueilin Shuilin
四湖鄉 Sihu Sìhú Sihhu Ssuhu
台西鄉 Taixi Táixī Taisi Taihsi
土庫鎮 Tuku Tǔkù Tuku Tuku
西螺鎮 Xiluo Xīluó Siluo Hsilo
元長鄉 Yuanchang Yuáncháng Yuanchang Yuanchang
Zhanghua / Jhanghua / Changhua County
鄉鎮市區別 Hanyu Pinyin (recommended) Hanyu Pinyin (with tones) Tongyong Pinyin old forms
北斗鎮 Beidou Běidǒu Beidou Peitou
大城鄉 Dacheng Dàchéng Dacheng Tacheng
大村鄉 Dacun Dàcūn Dacun Tatsun
二林鎮 Erlin Èrlín Erlin Erhlin
二水鄉 Ershui Èrshuǐ Ershuei Erhshui
芳苑鄉 Fangyuan Fāngyuàn Fangyuan Fangyuan
芬園鄉 Fenyuan Fēnyuán Fenyuan Fenyuan
福興鄉 Fuxing Fúxīng Fusing Fuhsing
和美鎮 Hemei Héměi Hemei Homei
花壇鄉 Huatan Huātán Huatan Huatan
鹿港鎮 Lugang Lùgǎng Lugang Lukang
埤頭鄉 Pitou Pítóu Pitou Pitou
埔心鄉 Puxin Pǔxīn Pusin Puhsin
埔鹽鄉 Puyan Pǔyán Puyan Puyan
伸港鄉 Shengang Shēngǎng Shengang Shenkang
社頭鄉 Shetou Shètóu Shetou Shetou
田尾鄉 Tianwei Tiánwěi Tianwei Tienwei
田中鎮 Tianzhong Tiánzhōng Tianjhong Tienchung
線西鄉 Xianxi Xiànxī Siansi Hsienhsi
溪湖鎮 Xihu Xīhú Sihu Hsihu
秀水鄉 Xiushui Xiùshuǐ Sioushuei Hsiushui
溪州鄉 Xizhou Xīzhōu Sijhou Hsichou
永靖鄉 Yongjing Yǒngjìng Yongjing Yungching
員林鎮 Yuanlin Yuánlín Yuanlin Yuanlin
彰化市 Zhanghua Zhānghuà Jhanghua Changhua
竹塘鄉 Zhutang Zhútáng Jhutang Chutang