Stations of the red line of the subway system (MRT) in Gaoxiong (Kaohsiung), Taiwan.

Chinese characters Hanyu Pinyin (with tone marks) Hanyu Pinyin (without tone marks) and English mix as presently labeled within the system itself (Tongyong Pinyin and English)
南岡山 Nán Gāngshān Gangshan South Gangshan South
橋頭火車站 Qiáotóu Huǒchēzhàn Qiaotou Station Ciaotou Station
橋頭糖廠 Qiáotóu Tángchǎng Qiaotou Sugar Refinery Ciaotou Sugar Refinery
青埔 Qīngpǔ Qingpu Cingpu
都會公園 Dūhuì Gōngyuán Metropolitan Park Metropolitan Park
後勁 Hòujìn Houjin Houjing
楠梓加工區 Nánzǐ Jiāgōngqū Nanzi Export Processing Zone Nanzih Export Processing Zone
油廠國小 Yóuchǎng Guóxiǎo Oil Refinery Elementary School Oil Refinery Elementary School
世運/國家體育園區 Shìyùn / Guójiā Tǐyù Yuánqū World Games World Games
左營/高鐵 Zuǒyíng / Gāo-Tiě Zuoying Zuoying
生態園區 Shēngtài Yuánqū Ecological District Ecological District
巨蛋 Jù Dàn Kaohsiung Arena Kaohsiung Arena
凹子底 Āozǐdǐ Aozidi Aozihdi
後驛 Hòuyì Houyi Houyi
高雄車站 Gāoxióng Chēzhàn Gaoxiong Main Station Kaohsiung Main Station
美麗島 Měilìdǎo Formosa Boulevard Formosa Boulevard
中央公園 Zhōngyāng Gōngyuán Central Park Central Park
三多商圈 Sānduō Shāng Quān Sanduo Shopping District Sanduo Shopping District
獅甲 Shījiǎ Shijia Shihjia
凱旋 Kǎixuán Kaixuan Kaisyuan
前鎮高中 Qiánzhèn Gāozhōng Qianzhen Senior High School Cianjhen Senior High School
草衙 Cǎoyá Caoya Caoya
高雄國際機場 Gāoxióng Guójì Jīchǎng Gaoxiong International Airport Kaohsiung International Airport
小港 Xiǎogǎng Xiaogang Siaogang