Banqiao streets

These are all the streets names in Banqiao, Taiwan, (a.k.a. Panchiao and Banciao).

Note: Following pronunciation in Banqiao, 綠堤街 is rendered Lǜtí Jiē, not Lǜdī Jiē.

Chinese characters Hanyu Pinyin (with tone marks) Pinyin and English mix
板新路 Bǎn-Xīn Lù Banxin Road
北門街 Běimén Jiē Beimen Street
倉後街 Cānghòu Jiē Canghou Street
茶館街 Cháguǎn Jiē Chaguan Street
長安街 Cháng'ān Jiē Chang'an Street
長江路1段 Chángjiāng Lù 1 Duàn Changjiang Road Sec. 1
長江路2段 Chángjiāng Lù 2 Duàn Changjiang Road Sec. 2
長江路3段 Chángjiāng Lù 3 Duàn Changjiang Road Sec. 3
成都街 Chéngdū Jiē Chengdu Street
成功路 Chénggōng Lù Chenggong Road
重慶路 Chóngqìng Lù Chongqing Road
翠華街 Cuìhuá Jiē Cuihua Street
存德街 Cúndé Jiē Cunde Street
大東街 Dàdōng Jiē Dadong Street
大豐街 Dàfēng Jiē Dafeng Street
大觀路1段 Dàguān Lù 1 Duàn Daguan Road Sec. 1
大觀路2段 Dàguān Lù 2 Duàn Daguan Road Sec. 2
大觀路2段力行一巷 Dàguān Lù 2 Duàn Lìxíng Yī Xiàng Daguan Road Sec. 2 Lixing 1st Lane
大觀路2段力行二巷 Dàguān Lù 2 Duàn Lìxíng Èr Xiàng Daguan Road Sec. 2 Lixing 2nd Lane
大觀路2段力行三巷 Dàguān Lù 2 Duàn Lìxíng Sān Xiàng Daguan Road Sec. 2 Lixing 3rd Lane
大觀路2段文和巷 Dàguān Lù 2 Duàn Wénhé Xiàng Daguan Road Sec. 2 Wenhe Lane
大觀路3段 Dàguān Lù 3 Duàn Daguan Road Sec. 3
大華街 Dàhuá Jiē Dahua Street
大華街居安巷 Dàhuá Jiē Jū'ān Xiàng Dahua Street Ju'an Lane
大明街 Dàmíng Jiē Daming Street
大仁街 Dàrén Jiē Daren Street
大同街 Dàtóng Jiē Datong Street
大勇街 Dàyǒng Jiē Dayong Street
大智街 Dàzhì Jiē Dazhi Street
德興街 Déxīng Jiē Dexing Street
東門街 Dōngmén Jiē Dongmen Street
東興街 Dōngxīng Jiē Dongxing Street
篤行路1段 Dǔxíng Lù 1 Duàn Duxing Road Sec. 1
篤行路2段 Dǔxíng Lù 2 Duàn Duxing Road Sec. 2
篤行路3段 Dǔxíng Lù 3 Duàn Duxing Road Sec. 3
防汛路 Fángxùn Lù Fangxun Road
福德街 Fúdé Jiē Fude Street
府後街 Fǔhòu Jiē Fuhou Street
富山街 Fùshān Jiē Fushan Street
復興街 Fùxīng Jiē Fuxing Street
府中路 Fǔzhōng Lù Fuzhong Road
干城路 Gānchéng Lù Gancheng Road
公館街 Gōngguǎn Jiē Gongguan Street
宮口街 Gōngkǒu Jiē Gongkou Street
公園街 Gōngyuán Jiē Gongyuan Street
光復街 Guāngfù Jiē Guangfu Street
廣和街 Guǎnghé Jiē Guanghe Street
光華街 Guānghuá Jiē Guanghua Street
光環路1段 Guānghuán Lù 1 Duàn Guanghuan Road Sec. 1
光明街 Guāngmíng Jiē Guangming Street
廣權路 Guǎngquán Lù Guangquan Road
觀光街 Guānguāng Jiē Guanguang Street
光武街 Guāngwǔ Jiē Guangwu Street
光正街 Guāngzhèng Jiē Guangzheng Street
館前東路 Guǎnqián Dōng Lù Guanqian East Road
館前西路 Guǎnqián Xī Lù Guanqian West Road
館前西路興義巷 Guǎnqián Xī Lù Xīngyì Xiàng Guanqian West Road Xingyi Lane
貴興路 Guìxīng Lù Guixing Road
國光路 Guóguāng Lù Guoguang Road
國慶路 Guóqìng Lù Guoqing Road
國泰街 Guótài Jiē Guotai Street
海山路 Hǎishān Lù Haishan Road
漢生東路 Hànshēng Dōng Lù Hansheng East Road
漢生西路 Hànshēng Xī Lù Hansheng West Road
和平路 Hépíng Lù Heping Road
和平路安樂巷 Hépíng Lù Ānlè Xiàng Heping Road Anle Lane
和平路台貿巷 Hépíng Lù Táimào Xiàng Heping Road Taimao Lane
宏國路 Hóngguó Lù Hongguo Road
後菜園街 Hòucàiyuán Jiē Houcaiyuan Street
後埔街 Hòupǔ Jiē Houpu Street
華東路 Huádōng Lù Huadong Road
懷德街 Huáidé Jiē Huaide Street
懷仁街 Huáirén Jiē Huairen Street
環河路 Huánhé Lù Huanhe Road
華興街 Huáxīng Jiē Huaxing Street
互助街 Hùzhù Jiē Huzhu Street
江寧路3段 Jiāngníng Lù 3 Duàn Jiangning Road Sec. 3
建國街 Jiànguó Jiē Jianguo Street
介壽街 Jièshòu Jiē Jieshou Street
景福路 Jǐngfú Lù Jingfu Road
金華街 Jīnhuá Jiē Jinhua Street
金門街 Jīnmén Jiē Jinmen Street
莒光路 Jǔguāng Lù Juguang Road
林森街 Línsēn Jiē Linsen Street
林園街 Línyuán Jiē Linyuan Street
龍泉街 Lóngquán Jiē Longquan Street
龍興街 Lóngxīng Jiē Longxing Street
綠堤街 Lǜtí Jiē Lüti Street
滿平街 Mǎnpíng Jiē Manping Street
滿平二街 Mǎnpíng Èr Jiē Manping 2nd Street
民安街 Mín'ān Jiē Min'an Street
銘傳街 Míngchuán Jiē Mingchuan Street
明德街 Míngdé Jiē Mingde Street
民權路 Mínquán Lù Minquan Road
民生路1段 Mínshēng Lù 1 Duàn Minsheng Road Sec. 1
民生路2段 Mínshēng Lù 2 Duàn Minsheng Road Sec. 2
民生路3段 Mínshēng Lù 3 Duàn Minsheng Road Sec. 3
民享街 Mínxiǎng Jiē Minxiang Street
民有街 Mínyǒu Jiē Minyou Street
民治街 Mínzhì Jiē Minzhi Street
民族路 Mínzú Lù Minzu Road
南門街 Nánmén Jiē Nanmen Street
南興路 Nánxīng Lù Nanxing Road
南雅東路 Nányǎ Dōng Lù Nanya East Road
南雅南路1段 Nányǎ Nán Lù 1 Duàn Nanya South Road Sec. 1
南雅南路2段 Nányǎ Nán Lù 2 Duàn Nanya South Road Sec. 2
南雅西路1段 Nányǎ Xī Lù 1 Duàn Nanya West Road Sec. 1
南雅西路2段 Nányǎ Xī Lù 2 Duàn Nanya West Road Sec. 2
僑中一街 Qiáozhōng Yī Jiē Qiaozhong 1st Street
僑中二街 Qiáozhōng Èr Jiē Qiaozhong 2nd Street
僑中三街 Qiáozhōng Sān Jiē Qiaozhong 3rd Street
區運路 Qūyùn Lù Quyun Road
仁愛路 Rén'ài Lù Ren'ai Road
仁化街 Rénhuà Jiē Renhua Street
瑞安街 Ruì'ān Jiē Rui'an Street
三民路1段 Sānmín Lù 1 Duàn Sanmin Road Sec. 1
三民路2段 Sānmín Lù 2 Duàn Sanmin Road Sec. 2
三民路2段居仁巷 Sānmín Lù 2 Duàn Jūrén Xiàng Sanmin Road Sec. 2 Juren Lane
三民路2段正隆巷 Sānmín Lù 2 Duàn Zhènglóng Xiàng Sanmin Road Sec. 2 Zhenglong Lane
三民路2段正泰巷 Sānmín Lù 2 Duàn Zhèngtài Xiàng Sanmin Road Sec. 2 Zhengtai Lane
沙崙街 Shālún Jiē Shalun Street
實踐路 Shíjiàn Lù Shijian Road
雙十路1段 Shuāngshí Lù 1 Duàn Shuangshi Road Sec. 1
雙十路2段 Shuāngshí Lù 2 Duàn Shuangshi Road Sec. 2
雙十路3段 Shuāngshí Lù 3 Duàn Shuangshi Road Sec. 3
四川路1段 Sìchuān Lù 1 Duàn Sichuan Road Sec. 1
四川路2段 Sìchuān Lù 2 Duàn Sichuan Road Sec. 2
四維路 Sìwéi Lù Siwei Road
松柏街 Sōngbó Jiē Songbo Street
松江街 Sōngjiāng Jiē Songjiang Street
太和街 Tàihé Jiē Taihe Street
田單街 Tiándān Jiē Tiandan Street
萬安街 Wàn'ān Jiē Wan'an Street
萬板路 Wàn-Bǎn Lù Wan-Ban Road
文昌街 Wénchāng Jiē Wenchang Street
文德路 Wéndé Lù Wende Road
文華街 Wénhuá Jiē Wenhua Street
文化路1段 Wénhuà Lù 1 Duàn Wenhua Road Sec. 1
文化路2段 Wénhuà Lù 2 Duàn Wenhua Road Sec. 2
文聖街 Wénshèng Jiē Wensheng Street
吳鳳路 Wúfèng Lù Wufeng Road
五權街 Wǔ-Quán Jiē Wuquan Street
縣民大道1段 Xiànmín Dàdào 1 Duàn Xianmin Boulevard Sec. 1
縣民大道2段 Xiànmín Dàdào 2 Duàn Xianmin Boulevard Sec. 2
縣民大道3段 Xiànmín Dàdào 3 Duàn Xianmin Boulevard Sec. 3
校前街 Xiàoqián Jiē Xiaoqian Street
溪北路 Xīběi Lù Xibei Road
溪城路 Xīchéng Lù Xicheng Road
溪崑二街 Xīkūn Èr Jiē Xikun 2nd Street
溪崑一街 Xīkūn Yī Jiē Xikun 1st Street
西門街 Xīmén Jiē Ximen Street
新府路 Xīnfǔ Lù Xinfu Road
幸福路 Xìngfú Lù Xingfu Road
新海路 Xīnhǎi Lù Xinhai Road
新民街 Xīnmín Jiē Xinmin Street
新生街 Xīnshēng Jiē Xinsheng Street
新興路 Xīnxīng Lù Xinxing Road
信義路 Xìnyì Lù Xinyi Road
新站路 Xīnzhàn Lù Xinzhan Road
溪頭街 Xītóu Jiē Xitou Street
陽明街 Yángmíng Jiē Yangming Street
英士路 Yīngshì Lù Yingshi Road
永豐街 Yǒngfēng Jiē Yongfeng Street
裕民街 Yùmín Jiē Yumin Street
雨農路 Yǔnóng Lù Yunong Road
站前路 Zhànqián Lù Zhanqian Road
正泰二巷 Zhèngtài 2 Xiàng Zhengtai 2 Lane
正泰三巷 Zhèngtài 3 Xiàng Zhengtai 3 Lane
正泰四巷 Zhèngtài 4 Xiàng Zhengtai 4 Lane
正泰五巷 Zhèngtài 5 Xiàng Zhengtai 5 Lane
正泰六巷 Zhèngtài 6 Xiàng Zhengtai 6 Lane
正泰七巷 Zhèngtài 7 Xiàng Zhengtai 7 Lane
正義街 Zhèngyì Jiē Zhengyi Street
稚暉街 Zhìhuī Jiē Zhihui Street
中山路1段 Zhōngshān Lù 1 Duàn Zhongshan Road Sec. 1
中山路2段 Zhōngshān Lù 2 Duàn Zhongshan Road Sec. 2
中山路2段光榮巷 Zhōngshān Lù 2 Duàn Guāngróng Xiàng Zhongshan Road Sec. 2 Guangrong Lane
忠孝路 Zhōng-Xiào Lù Zhongxiao Road
忠孝路忠義巷 Zhōng-Xiào Lù Zhōngyì Xiàng Zhongxiao Road Zhongyi Lane
中興路 Zhōngxīng Lù Zhongxing Road
中正路 Zhōngzhèng Lù Zhongzheng Road
莊敬路 Zhuāngjìng Lù Zhuangjing Road
自強新村 Zìqiáng Xīncūn Ziqiang Xincun
自由路 Zìyóu Lù Ziyou Road