Wǔ Bǎi and China Blue: "Too Late" ("Láibují")

伍佰 and China Blue: "來不及"

lyrics to the Wu Bai and China Blue song, presented in Pinyin

yīqiè dōu láibují
méiyǒu guānxi
fàngsōng zìjǐ
wǒ zài zhèlǐ

zhīchí nǐ