Yale romanization system for Mandarin Chinese

These are the syllables of Mandarin Chinese as written in and alphabetized by the Yale romanization system. Also included are Hanyu Pinyin and Zhuyin Fuhao.

Zhuyin
Fuhao
Yale Hanyu Pinyin
(recommended)
BPMF Yale Hanyu Pinyin
a a
ai ai
an an
ang ang
au ao
ㄅㄚ ba ba
ㄅㄞ bai bai
ㄅㄢ ban ban
ㄅㄤ bang bang
ㄅㄠ bau bao
ㄅㄟ bei bei
ㄅㄣ ben ben
ㄅㄥ beng beng
ㄅㄧ bi bi
ㄅㄧㄣ bin bin
ㄅㄧㄥ bing bing
ㄅㄨ bu bu
ㄅㄛ bwo bo
ㄅㄧㄢ byan bian
ㄅㄧㄠ byau biao
ㄅㄧㄝ bye bie
ㄔㄚ cha cha
ㄔㄞ chai chai
ㄔㄢ chan chan
ㄔㄤ chang chang
ㄔㄠ chau chao
ㄔㄜ che che
ㄔㄣ chen chen
ㄔㄥ cheng cheng
ㄑㄧ chi qi
ㄑㄧㄣ chin qin
ㄑㄧㄥ ching qing
ㄔㄡ chou chou
chr chi
ㄔㄨ chu chu
ㄔㄨㄥ chung chong
ㄔㄨㄚ chwa chua
ㄔㄨㄞ chwai chuai
ㄔㄨㄢ chwan chuan
ㄔㄨㄤ chwang chuang
ㄔㄨㄟ chwei chui
ㄔㄨㄣ chwen chun
ㄔㄨㄛ chwo chuo
ㄑㄧㄚ chya qia
ㄑㄧㄢ chyan qian
ㄑㄧㄤ chyang qiang
ㄑㄧㄠ chyau qiao
ㄑㄧㄝ chye qie
ㄑㄧㄡ chyou qiu
ㄑㄩ chyu qu
ㄑㄩㄣ chyun qun
ㄑㄩㄥ chyung qiong
ㄑㄩㄢ chywan quan
ㄑㄩㄝ chywe que
ㄉㄚ da da
ㄉㄞ dai dai
ㄉㄢ dan dan
ㄉㄤ dang dang
ㄉㄠ dau dao
ㄉㄜ de de
ㄉㄟ dei dei
ㄉㄣ den den
ㄉㄥ deng deng
ㄉㄧ di di
ㄉㄧㄥ ding ding
ㄉㄡ dou dou
ㄉㄨ du du
ㄉㄨㄥ dung dong
ㄉㄨㄢ dwan duan
ㄉㄨㄟ dwei dui
ㄉㄨㄣ dwen dun
ㄉㄨㄛ dwo duo
ㄉㄧㄢ dyan dian
ㄉㄧㄤ dyang diang
ㄉㄧㄠ dyau diao
ㄉㄧㄝ dye die
ㄉㄧㄡ dyou diu
dz zi
ㄗㄚ dza za
ㄗㄞ dzai zai
ㄗㄢ dzan zan
ㄗㄤ dzang zang
ㄗㄠ dzau zao
ㄗㄜ dze ze
ㄗㄟ dzei zei
ㄗㄣ dzen zen
ㄗㄥ dzeng zeng
ㄗㄡ dzou zou
ㄗㄨ dzu zu
ㄗㄨㄥ dzung zong
ㄗㄨㄢ dzwan zuan
ㄗㄨㄟ dzwei zui
ㄗㄨㄣ dzwen zun
ㄗㄨㄛ dzwo zuo
e e
ei ei
en en
er er
ㄈㄚ fa fa
ㄈㄢ fan fan
ㄈㄤ fang fang
ㄈㄟ fei fei
ㄈㄣ fen fen
ㄈㄥ feng feng
ㄈㄡ fou fou
ㄈㄨ fu fu
ㄈㄛ fwo fo
ㄍㄚ ga ga
ㄍㄞ gai gai
ㄍㄢ gan gan
ㄍㄤ gang gang
ㄍㄠ gau gao
ㄍㄜ ge ge
ㄍㄟ gei gei
ㄍㄣ gen gen
ㄍㄥ geng geng
ㄍㄡ gou gou
ㄍㄨ gu gu
ㄍㄨㄥ gung gong
ㄍㄨㄚ gwa gua
ㄍㄨㄞ gwai guai
ㄍㄨㄢ gwan guan
ㄍㄨㄤ gwang guang
ㄍㄨㄟ gwei gui
ㄍㄨㄛ gwo guo
ㄍㄨㄣ gwun gun
ㄏㄚ ha ha
ㄏㄞ hai hai
ㄏㄢ han han
ㄏㄤ hang hang
ㄏㄠ hau hao
ㄏㄜ he he
ㄏㄟ hei hei
ㄏㄣ hen hen
ㄏㄥ heng heng
ㄏㄡ hou hou
ㄏㄨ hu hu
ㄏㄨㄥ hung hong
ㄏㄨㄚ hwa hua
ㄏㄨㄞ hwai huai
ㄏㄨㄢ hwan huan
ㄏㄨㄤ hwang huang
ㄏㄨㄟ hwei hui
ㄏㄨㄣ hwen hun
ㄏㄨㄛ hwo huo
ㄓㄚ ja zha
ㄓㄞ jai zhai
ㄓㄢ jan zhan
ㄓㄤ jang zhang
ㄓㄠ jau zhao
ㄓㄜ je zhe
ㄓㄟ jei zhei
ㄓㄣ jen zhen
ㄓㄥ jeng zheng
ㄐㄧ ji ji
ㄐㄧㄣ jin jin
ㄐㄧㄥ jing jing
ㄓㄡ jou zhou
jr zhi
ㄓㄨ ju zhu
ㄓㄨㄥ jung zhong
ㄓㄨㄚ jwa zhua
ㄓㄨㄞ jwai zhuai
ㄓㄨㄢ jwan zhuan
ㄓㄨㄤ jwang zhuang
ㄓㄨㄟ jwei zhui
ㄓㄨㄣ jwen zhun
ㄓㄨㄛ jwo zhuo
ㄐㄧㄚ jya jia
ㄐㄧㄢ jyan jian
ㄐㄧㄤ jyang jiang
ㄐㄧㄠ jyau jiao
ㄐㄧㄝ jye jie
ㄐㄧㄡ jyou jiu
ㄐㄩ jyu ju
ㄐㄩㄣ jyun jun
ㄐㄩㄥ jyung jiong
ㄐㄩㄢ jywan juan
ㄐㄩㄝ jywe jue
ㄎㄚ ka ka
ㄎㄞ kai kai
ㄎㄢ kan kan
ㄎㄤ kang kang
ㄎㄠ kau kao
ㄎㄜ ke ke
ㄎㄣ ken ken
ㄎㄥ keng keng
ㄎㄡ kou kou
ㄎㄨ ku ku
ㄎㄨㄥ kung kong
ㄎㄨㄚ kwa kua
ㄎㄨㄞ kwai kuai
ㄎㄨㄢ kwan kuan
ㄎㄨㄤ kwang kuang
ㄎㄨㄟ kwei kui
ㄎㄨㄣ kwen kun
ㄎㄨㄛ kwo kuo
ㄌㄚ la la
ㄌㄞ lai lai
ㄌㄢ lan lan
ㄌㄤ lang lang
ㄌㄠ lau lao
ㄌㄜ le le
ㄌㄟ lei lei
ㄌㄥ leng leng
ㄌㄧ li li
ㄌㄧㄣ lin lin
ㄌㄧㄥ ling ling
ㄌㄛ lo lo
ㄌㄡ lou lou
ㄌㄨ lu lu
ㄌㄨㄥ lung long
ㄌㄨㄢ lwan luan
ㄌㄨㄛ lwo luo
ㄌㄨㄣ lwun lun
ㄌㄧㄚ lya lia
ㄌㄧㄢ lyan lian
ㄌㄧㄤ lyang liang
ㄌㄧㄠ lyau liao
ㄌㄧㄝ lye lie
ㄌㄧㄡ lyou liu
ㄌㄩ lyu
ㄌㄩㄣ lyun lün
ㄌㄩㄝ lywe lüe
ㄇㄚ ma ma
ㄇㄞ mai mai
ㄇㄢ man man
ㄇㄤ mang mang
ㄇㄠ mau mao
ㄇㄜ me me
ㄇㄟ mei mei
ㄇㄣ men men
ㄇㄥ meng meng
ㄇㄧ mi mi
ㄇㄧㄣ min min
ㄇㄧㄥ ming ming
ㄇㄡ mou mou
ㄇㄨ mu mu
ㄇㄛ mwo mo
ㄇㄧㄢ myan mian
ㄇㄧㄠ myau miao
ㄇㄧㄝ mye mie
ㄇㄧㄡ myou miu
ㄋㄚ na na
ㄋㄞ nai nai
ㄋㄢ nan nan
ㄋㄤ nang nang
ㄋㄠ nau nao
ㄋㄜ ne ne
ㄋㄟ nei nei
ㄋㄣ nen nen
ㄋㄥ neng neng
ㄋㄧ ni ni
ㄋㄧㄣ nin nin
ㄋㄧㄥ ning ning
ㄋㄡ nou nou
ㄋㄨ nu nu
ㄋㄨㄥ nung nong
ㄋㄨㄢ nwan nuan
ㄋㄨㄣ nwen nun
ㄋㄨㄛ nwo nuo
ㄋㄧㄚ nya nia
ㄋㄧㄢ nyan nian
ㄋㄧㄤ nyang niang
ㄋㄧㄠ nyau niao
ㄋㄧㄝ nye nie
ㄋㄧㄡ nyou niu
ㄋㄩ nyu
ㄋㄩㄝ nywe nüe
ou ou
ㄆㄚ pa pa
ㄆㄞ pai pai
ㄆㄢ pan pan
ㄆㄤ pang pang
ㄆㄠ pau pao
ㄆㄟ pei pei
ㄆㄣ pen pen
ㄆㄥ peng peng
ㄆㄧ pi pi
ㄆㄧㄣ pin pin
ㄆㄧㄥ ping ping
ㄆㄡ pou pou
ㄆㄨ pu pu
ㄆㄛ pwo po
ㄆㄧㄢ pyan pian
ㄆㄧㄠ pyau piao
ㄆㄧㄝ pye pie
r ri
ㄖㄢ ran ran
ㄖㄤ rang rang
ㄖㄠ rau rao
ㄖㄜ re re
ㄖㄣ ren ren
ㄖㄥ reng reng
ㄖㄡ rou rou
ㄖㄨ ru ru
ㄖㄨㄥ rung rong
ㄖㄨㄢ rwan ruan
ㄖㄨㄟ rwei rui
ㄖㄨㄛ rwo ruo
ㄖㄨㄣ rwun run
ㄙㄚ sa sa
ㄙㄞ sai sai
ㄙㄢ san san
ㄙㄤ sang sang
ㄙㄠ sau sao
ㄙㄜ se se
ㄙㄟ sei sei
ㄙㄣ sen sen
ㄙㄥ seng seng
ㄕㄚ sha sha
ㄕㄞ shai shai
ㄕㄢ shan shan
ㄕㄤ shang shang
ㄕㄠ shau shao
ㄕㄜ she she
ㄕㄟ shei shei
ㄕㄣ shen shen
ㄕㄥ sheng sheng
ㄕㄡ shou shou
shr shi
ㄕㄨ shu shu
ㄕㄨㄥ shung shong
ㄕㄨㄚ shwa shua
ㄕㄨㄞ shwai shuai
ㄕㄨㄢ shwan shuan
ㄕㄨㄤ shwang shuang
ㄕㄨㄟ shwei shui
ㄕㄨㄛ shwo shuo
ㄕㄨㄣ shwun shun
ㄙㄡ sou sou
ㄙㄨ su su
ㄙㄨㄥ sung song
ㄙㄨㄢ swan suan
ㄙㄨㄟ swei sui
ㄙㄨㄣ swen sun
ㄙㄨㄛ swo suo
ㄒㄧㄚ sya xia
ㄒㄧㄢ syan xian
ㄒㄧㄤ syang xiang
ㄒㄧㄠ syau xiao
ㄒㄧㄝ sye xie
ㄒㄧ syi xi
ㄒㄧㄣ syin xin
ㄒㄧㄥ sying xing
ㄒㄧㄡ syou xiu
ㄒㄩ syu xu
ㄒㄩㄣ syun xun
ㄒㄩㄥ syung xiong
ㄒㄩㄢ sywan xuan
ㄒㄩㄝ sywe xue
sz si
ㄊㄚ ta ta
ㄊㄞ tai tai
ㄊㄢ tan tan
ㄊㄤ tang tang
ㄊㄠ tau tao
ㄊㄜ te te
ㄊㄥ teng teng
ㄊㄧ ti ti
ㄊㄧㄥ ting ting
ㄊㄡ tou tou
ㄘㄚ tsa ca
ㄘㄞ tsai cai
ㄘㄢ tsan can
ㄘㄤ tsang cang
ㄘㄠ tsau cao
ㄘㄜ tse ce
ㄘㄣ tsen cen
ㄘㄥ tseng ceng
ㄘㄡ tsou cou
ㄘㄨ tsu cu
ㄘㄨㄥ tsung cong
ㄘㄨㄢ tswan cuan
ㄘㄨㄟ tswei cui
ㄘㄨㄣ tswen cun
ㄘㄨㄛ tswo cuo
tsz ci
ㄊㄨ tu tu
ㄊㄨㄥ tung tong
ㄊㄨㄢ twan tuan
ㄊㄨㄟ twei tui
ㄊㄨㄣ twen tun
ㄊㄨㄛ two tuo
ㄊㄧㄢ tyan tian
ㄊㄧㄠ tyau tiao
ㄊㄧㄝ tye tie
ㄨㄚ wa wa
ㄨㄞ wai wai
ㄨㄢ wan wan
ㄨㄤ wang wang
ㄨㄟ wei wei
ㄨㄣ wen wen
ㄨㄥ weng weng
ㄨㄛ wo wo
wu wu
ㄧㄚ ya ya
ㄧㄢ yan yan
ㄧㄤ yang yang
ㄧㄠ yau yao
ㄧㄝ ye ye
yi yi
ㄧㄣ yin yin
ㄧㄥ ying ying
ㄧㄡ you you
yu yu
ㄩㄣ yun yun
ㄩㄥ yung yong
ㄩㄢ ywan yuan
ㄩㄝ ywe yue