Tongyong Pinyin romanization system for Mandarin Chinese

These are the syllables of Mandarin Chinese as written in and alphabetized by the Tongyong Pinyin romanization system. Also included are Hanyu Pinyin and Zhuyin Fuhao.

Zhuyin
Fuhao
Tongyong Pinyin Hanyu Pinyin
(recommended)
BPMF Tongyong Hanyu Pinyin
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
ㄅㄚ ba ba
ㄅㄞ bai bai
ㄅㄢ ban ban
ㄅㄤ bang bang
ㄅㄠ bao bao
ㄅㄟ bei bei
ㄅㄣ ben ben
ㄅㄥ beng beng
ㄅㄧ bi bi
ㄅㄧㄢ bian bian
ㄅㄧㄠ biao biao
ㄅㄧㄝ bie bie
ㄅㄧㄣ bin bin
ㄅㄧㄥ bing bing
ㄅㄛ bo bo
ㄅㄨ bu bu
ㄘㄚ ca ca
ㄘㄞ cai cai
ㄘㄢ can can
ㄘㄤ cang cang
ㄘㄠ cao cao
ㄘㄜ ce ce
ㄘㄣ cen cen
ㄘㄥ ceng ceng
ㄔㄚ cha cha
ㄔㄞ chai chai
ㄔㄢ chan chan
ㄔㄤ chang chang
ㄔㄠ chao chao
ㄔㄜ che che
ㄔㄣ chen chen
ㄔㄥ cheng cheng
chih chi
ㄔㄨㄥ chong chong
ㄔㄡ chou chou
ㄔㄨ chu chu
ㄔㄨㄚ chua chua
ㄔㄨㄞ chuai chuai
ㄔㄨㄢ chuan chuan
ㄔㄨㄤ chuang chuang
ㄔㄨㄟ chuei chui
ㄔㄨㄣ chun chun
ㄔㄨㄛ chuo chuo
ㄑㄧ ci qi
ㄑㄧㄚ cia qia
ㄑㄧㄢ cian qian
ㄑㄧㄤ ciang qiang
ㄑㄧㄠ ciao qiao
ㄑㄧㄝ cie qie
cih ci
ㄑㄧㄣ cin qin
ㄑㄧㄥ cing qing
ㄑㄧㄡ ciou qiu
ㄘㄨㄥ cong cong
ㄘㄡ cou cou
ㄘㄨ cu cu
ㄘㄨㄢ cuan cuan
ㄘㄨㄟ cuei cui
ㄘㄨㄣ cun cun
ㄘㄨㄛ cuo cuo
ㄑㄩㄥ cyong qiong
ㄑㄩ cyu qu
ㄑㄩㄢ cyuan quan
ㄑㄩㄝ cyue que
ㄑㄩㄣ cyun qun
ㄉㄚ da da
ㄉㄞ dai dai
ㄉㄢ dan dan
ㄉㄤ dang dang
ㄉㄠ dao dao
ㄉㄜ de de
ㄉㄟ dei dei
ㄉㄣ den den
ㄉㄥ deng deng
ㄉㄧ di di
ㄉㄧㄢ dian dian
ㄉㄧㄤ diang diang
ㄉㄧㄠ diao diao
ㄉㄧㄝ die die
ㄉㄧㄥ ding ding
ㄉㄧㄡ diou diu
ㄉㄨㄥ dong dong
ㄉㄡ dou dou
ㄉㄨ du du
ㄉㄨㄢ duan duan
ㄉㄨㄟ duei dui
ㄉㄨㄣ dun dun
ㄉㄨㄛ duo duo
e e
ei ei
en en
er er
ㄈㄚ fa fa
ㄈㄢ fan fan
ㄈㄤ fang fang
ㄈㄟ fei fei
ㄈㄣ fen fen
ㄈㄛ fo fo
ㄈㄥ fong feng
ㄈㄡ fou fou
ㄈㄨ fu fu
ㄍㄚ ga ga
ㄍㄞ gai gai
ㄍㄢ gan gan
ㄍㄤ gang gang
ㄍㄠ gao gao
ㄍㄜ ge ge
ㄍㄟ gei gei
ㄍㄣ gen gen
ㄍㄥ geng geng
ㄍㄨㄥ gong gong
ㄍㄡ gou gou
ㄍㄨ gu gu
ㄍㄨㄚ gua gua
ㄍㄨㄞ guai guai
ㄍㄨㄢ guan guan
ㄍㄨㄤ guang guang
ㄍㄨㄟ guei gui
ㄍㄨㄣ gun gun
ㄍㄨㄛ guo guo
ㄏㄚ ha ha
ㄏㄞ hai hai
ㄏㄢ han han
ㄏㄤ hang hang
ㄏㄠ hao hao
ㄏㄜ he he
ㄏㄟ hei hei
ㄏㄣ hen hen
ㄏㄥ heng heng
ㄏㄨㄥ hong hong
ㄏㄡ hou hou
ㄏㄨ hu hu
ㄏㄨㄚ hua hua
ㄏㄨㄞ huai huai
ㄏㄨㄢ huan huan
ㄏㄨㄤ huang huang
ㄏㄨㄟ huei hui
ㄏㄨㄣ hun hun
ㄏㄨㄛ huo huo
ㄓㄚ jha zha
ㄓㄞ jhai zhai
ㄓㄢ jhan zhan
ㄓㄤ jhang zhang
ㄓㄠ jhao zhao
ㄓㄜ jhe zhe
ㄓㄟ jhei zhei
ㄓㄣ jhen zhen
ㄓㄥ jheng zheng
jhih zhi
ㄓㄨㄥ jhong zhong
ㄓㄡ jhou zhou
ㄓㄨ jhu zhu
ㄓㄨㄚ jhua zhua
ㄓㄨㄞ jhuai zhuai
ㄓㄨㄢ jhuan zhuan
ㄓㄨㄤ jhuang zhuang
ㄓㄨㄟ jhuei zhui
ㄓㄨㄣ jhun zhun
ㄓㄨㄛ jhuo zhuo
ㄐㄧ ji ji
ㄐㄧㄚ jia jia
ㄐㄧㄢ jian jian
ㄐㄧㄤ jiang jiang
ㄐㄧㄠ jiao jiao
ㄐㄧㄝ jie jie
ㄐㄧㄣ jin jin
ㄐㄧㄥ jing jing
ㄐㄧㄡ jiou jiu
ㄐㄩㄥ jyong jiong
ㄐㄩ jyu ju
ㄐㄩㄢ jyuan juan
ㄐㄩㄝ jyue jue
ㄐㄩㄣ jyun jun
ㄎㄚ ka ka
ㄎㄞ kai kai
ㄎㄢ kan kan
ㄎㄤ kang kang
ㄎㄠ kao kao
ㄎㄜ ke ke
ㄎㄣ ken ken
ㄎㄥ keng keng
ㄎㄨㄥ kong kong
ㄎㄡ kou kou
ㄎㄨ ku ku
ㄎㄨㄚ kua kua
ㄎㄨㄞ kuai kuai
ㄎㄨㄢ kuan kuan
ㄎㄨㄤ kuang kuang
ㄎㄨㄟ kuei kui
ㄎㄨㄣ kun kun
ㄎㄨㄛ kuo kuo
ㄌㄚ la la
ㄌㄞ lai lai
ㄌㄢ lan lan
ㄌㄤ lang lang
ㄌㄠ lao lao
ㄌㄜ le le
ㄌㄟ lei lei
ㄌㄥ leng leng
ㄌㄧ li li
ㄌㄧㄚ lia lia
ㄌㄧㄢ lian lian
ㄌㄧㄤ liang liang
ㄌㄧㄠ liao liao
ㄌㄧㄝ lie lie
ㄌㄧㄣ lin lin
ㄌㄧㄥ ling ling
ㄌㄧㄡ liou liu
ㄌㄛ lo lo
ㄌㄨㄥ long long
ㄌㄡ lou lou
ㄌㄨ lu lu
ㄌㄨㄢ luan luan
ㄌㄨㄣ lun lun
ㄌㄨㄛ luo luo
ㄌㄩ lyu
ㄌㄩㄝ lyue lüe
ㄌㄩㄣ lyun lün
ㄇㄚ ma ma
ㄇㄞ mai mai
ㄇㄢ man man
ㄇㄤ mang mang
ㄇㄠ mao mao
ㄇㄜ me me
ㄇㄟ mei mei
ㄇㄣ men men
ㄇㄥ meng meng
ㄇㄧ mi mi
ㄇㄧㄢ mian mian
ㄇㄧㄠ miao miao
ㄇㄧㄝ mie mie
ㄇㄧㄣ min min
ㄇㄧㄥ ming ming
ㄇㄧㄡ miou miu
ㄇㄛ mo mo
ㄇㄡ mou mou
ㄇㄨ mu mu
ㄋㄚ na na
ㄋㄞ nai nai
ㄋㄢ nan nan
ㄋㄤ nang nang
ㄋㄠ nao nao
ㄋㄜ ne ne
ㄋㄟ nei nei
ㄋㄣ nen nen
ㄋㄥ neng neng
ㄋㄧ ni ni
ㄋㄧㄚ nia nia
ㄋㄧㄢ nian nian
ㄋㄧㄤ niang niang
ㄋㄧㄠ niao niao
ㄋㄧㄝ nie nie
ㄋㄧㄣ nin nin
ㄋㄧㄥ ning ning
ㄋㄧㄡ niou niu
ㄋㄨㄥ nong nong
ㄋㄡ nou nou
ㄋㄨ nu nu
ㄋㄨㄢ nuan nuan
ㄋㄨㄣ nun nun
ㄋㄨㄛ nuo nuo
ㄋㄩ nyu
ㄋㄩㄝ nyue nüe
ou ou
ㄆㄚ pa pa
ㄆㄞ pai pai
ㄆㄢ pan pan
ㄆㄤ pang pang
ㄆㄠ pao pao
ㄆㄟ pei pei
ㄆㄣ pen pen
ㄆㄥ peng peng
ㄆㄧ pi pi
ㄆㄧㄢ pian pian
ㄆㄧㄠ piao piao
ㄆㄧㄝ pie pie
ㄆㄧㄣ pin pin
ㄆㄧㄥ ping ping
ㄆㄛ po po
ㄆㄡ pou pou
ㄆㄨ pu pu
ㄖㄢ ran ran
ㄖㄤ rang rang
ㄖㄠ rao rao
ㄖㄜ re re
ㄖㄣ ren ren
ㄖㄥ reng reng
rih ri
ㄖㄨㄥ rong rong
ㄖㄡ rou rou
ㄖㄨ ru ru
ㄖㄨㄢ ruan ruan
ㄖㄨㄟ ruei rui
ㄖㄨㄣ run run
ㄖㄨㄛ ruo ruo
ㄙㄚ sa sa
ㄙㄞ sai sai
ㄙㄢ san san
ㄙㄤ sang sang
ㄙㄠ sao sao
ㄙㄜ se se
ㄙㄟ sei sei
ㄙㄣ sen sen
ㄙㄥ seng seng
ㄕㄚ sha sha
ㄕㄞ shai shai
ㄕㄢ shan shan
ㄕㄤ shang shang
ㄕㄠ shao shao
ㄕㄜ she she
ㄕㄟ shei shei
ㄕㄣ shen shen
ㄕㄥ sheng sheng
shih shi
ㄕㄨㄥ shong shong
ㄕㄡ shou shou
ㄕㄨ shu shu
ㄕㄨㄚ shua shua
ㄕㄨㄞ shuai shuai
ㄕㄨㄢ shuan shuan
ㄕㄨㄤ shuang shuang
ㄕㄨㄟ shuei shui
ㄕㄨㄣ shun shun
ㄕㄨㄛ shuo shuo
ㄒㄧ si xi
ㄒㄧㄚ sia xia
ㄒㄧㄢ sian xian
ㄒㄧㄤ siang xiang
ㄒㄧㄠ siao xiao
ㄒㄧㄝ sie xie
sih si
ㄒㄧㄣ sin xin
ㄒㄧㄥ sing xing
ㄒㄧㄡ siou xiu
ㄙㄨㄥ song song
ㄙㄡ sou sou
ㄙㄨ su su
ㄙㄨㄢ suan suan
ㄙㄨㄟ suei sui
ㄙㄨㄣ sun sun
ㄙㄨㄛ suo suo
ㄒㄩㄥ syong xiong
ㄒㄩ syu xu
ㄒㄩㄢ syuan xuan
ㄒㄩㄝ syue xue
ㄒㄩㄣ syun xun
ㄊㄚ ta ta
ㄊㄞ tai tai
ㄊㄢ tan tan
ㄊㄤ tang tang
ㄊㄠ tao tao
ㄊㄜ te te
ㄊㄥ teng teng
ㄊㄧ ti ti
ㄊㄧㄢ tian tian
ㄊㄧㄠ tiao tiao
ㄊㄧㄝ tie tie
ㄊㄧㄥ ting ting
ㄊㄨㄥ tong tong
ㄊㄡ tou tou
ㄊㄨ tu tu
ㄊㄨㄢ tuan tuan
ㄊㄨㄟ tuei tui
ㄊㄨㄣ tun tun
ㄊㄨㄛ tuo tuo
ㄨㄚ wa wa
ㄨㄞ wai wai
ㄨㄢ wan wan
ㄨㄤ wang wang
ㄨㄟ wei wei
ㄨㄛ wo wo
ㄨㄥ wong weng
wu wu
ㄨㄣ wun wen
ㄧㄚ ya ya
ㄧㄢ yan yan
ㄧㄤ yang yang
ㄧㄠ yao yao
ㄧㄝ ye ye
yi yi
ㄧㄣ yin yin
ㄧㄥ ying ying
ㄩㄥ yong yong
ㄧㄡ you you
yu yu
ㄩㄢ yuan yuan
ㄩㄝ yue yue
ㄩㄣ yun yun
ㄗㄚ za za
ㄗㄞ zai zai
ㄗㄢ zan zan
ㄗㄤ zang zang
ㄗㄠ zao zao
ㄗㄜ ze ze
ㄗㄟ zei zei
ㄗㄣ zen zen
ㄗㄥ zeng zeng
zih zi
ㄗㄨㄥ zong zong
ㄗㄡ zou zou
ㄗㄨ zu zu
ㄗㄨㄢ zuan zuan
ㄗㄨㄟ zuei zui
ㄗㄨㄣ zun zun
ㄗㄨㄛ zuo zuo