XOBIANSHANG
Shuzhr bu iaodung, 
shujer ie bu piaodang. 
Xuar bu zo isheng
dizho tou zai xo'anshang. 
dizho tou ssiang. 
Zai shtoudi pangbian,
xiangzho taijang feichulai ikyn dajan. 
Chinese-character text

This information taken from a 1936 book on Sin Wenz.