Gwoyeu Romatzyh

Chao Yuan-ren

Y.R. Chao
November 3, 1892 - February 24, 1982