Mark which of the four choices in each of the following 16 questions is not a valid spelling for a Mandarin syllable written in Hanyu Pinyin.

  • chong
  • tong
  • cong
  • thong
  • hwang
  • ang
  • hang
  • wang
  • du
  • dui
  • shun
  • shuei
  • chun
  • sai
  • ai
  • hai
  • vai
  • niu
  • shou
  • bo
  • liou
  • qiao
  • suan
  • dean
  • qian
  • al
  • er
  • ba
  • ren
  • song
  • sih
  • shi
  • se
  • uang
  • lang
  • shang
  • xiang
  • chan
  • jhan
  • shan
  • zhan
  • dang
  • dag
  • dan
  • da
  • yiong
  • nüe
  • zi
  • ru
  • gen
  • shuai
  • miao
  • chee
  • niao
  • yin
  • ni
  • yn
  • ou
  • uo
  • ao
  • ai