p42
Aa Bb Cc Ch ch Dd Ee
Ff Gg Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Ng ng Oo Pp Rr
Rh rh Ss Sh sh Tt Uu Ww
Xx Yy Zz Zh zh    

abcchdefgijklmnngoprrhsshtuwxyzzh

1234567890 10 100 1,000

Wo iou baba, mama, gogo, didi, ziezie xo meimei.

Ni weishenma bu giao nid didi nianshu-ni?

Wo maai cai. Wo iao bocai, giecai, giucai ijangr ikun, dunggua, sigua, nangua, beigua ijangr igo.

Tie xia neng zuo shenma dungsi?

Gogo:

Giaxiang ginnian fa da shui, zhuanggia -- gaoliang, guz, ymi, d.d. -- du giao da shui chungguangla!

This information taken from a 1936 book on Sin Wenz.