MPS2 romanization system for Mandarin Chinese

These are the syllables of Mandarin Chinese as written in and alphabetized by the MPS2 romanization system. Also included are Hanyu Pinyin and Zhuyin Fuhao.

Zhuyin
Fuhao
MPS2 Hanyu Pinyin
(recommended)
BPMF MPS II Hanyu Pinyin
a a
ai ai
an an
ang ang
au ao
ㄅㄚ ba ba
ㄅㄞ bai bai
ㄅㄢ ban ban
ㄅㄤ bang bang
ㄅㄠ bau bao
ㄅㄟ bei bei
ㄅㄣ ben ben
ㄅㄥ beng beng
ㄅㄧ bi bi
ㄅㄧㄢ bian bian
ㄅㄧㄠ biau biao
ㄅㄧㄝ bie bie
ㄅㄧㄣ bin bin
ㄅㄧㄥ bing bing
ㄅㄛ bo bo
ㄅㄨ bu bu
ㄔㄚ cha cha
ㄔㄞ chai chai
ㄔㄢ chan chan
ㄔㄤ chang chang
ㄔㄠ chau chao
ㄔㄜ che che
ㄔㄣ chen chen
ㄔㄥ cheng cheng
ㄑㄧ chi qi
ㄑㄧㄚ chia qia
ㄑㄧㄢ chian qian
ㄑㄧㄤ chiang qiang
ㄑㄧㄠ chiau qiao
ㄑㄧㄝ chie qie
ㄑㄧㄣ chin qin
ㄑㄧㄥ ching qing
ㄑㄧㄡ chiou qiu
ㄑㄩ chiu qu
ㄑㄩㄢ chiuan quan
ㄑㄩㄝ chiue que
ㄑㄩㄣ chiun qun
ㄑㄩㄥ chiung qiong
ㄔㄡ chou chou
chr chi
ㄔㄨ chu chu
ㄔㄨㄚ chua chua
ㄔㄨㄞ chuai chuai
ㄔㄨㄢ chuan chuan
ㄔㄨㄤ chuang chuang
ㄔㄨㄟ chuei chui
ㄔㄨㄣ chuen chun
ㄔㄨㄥ chung chong
ㄔㄨㄛ chuo chuo
ㄉㄚ da da
ㄉㄞ dai dai
ㄉㄢ dan dan
ㄉㄤ dang dang
ㄉㄠ dau dao
ㄉㄜ de de
ㄉㄟ dei dei
ㄉㄣ den den
ㄉㄥ deng deng
ㄉㄧ di di
ㄉㄧㄢ dian dian
ㄉㄧㄤ diang diang
ㄉㄧㄠ diau diao
ㄉㄧㄝ die die
ㄉㄧㄥ ding ding
ㄉㄧㄡ diou diu
ㄉㄡ dou dou
ㄉㄨ du du
ㄉㄨㄢ duan duan
ㄉㄨㄟ duei dui
ㄉㄨㄣ duen dun
ㄉㄨㄥ dung dong
ㄉㄨㄛ duo duo
e e
ei ei
en en
er er
ㄈㄚ fa fa
ㄈㄢ fan fan
ㄈㄤ fang fang
ㄈㄟ fei fei
ㄈㄣ fen fen
ㄈㄥ feng feng
ㄈㄛ fo fo
ㄈㄡ fou fou
ㄈㄨ fu fu
ㄍㄚ ga ga
ㄍㄞ gai gai
ㄍㄢ gan gan
ㄍㄤ gang gang
ㄍㄠ gau gao
ㄍㄜ ge ge
ㄍㄟ gei gei
ㄍㄣ gen gen
ㄍㄥ geng geng
ㄍㄡ gou gou
ㄍㄨ gu gu
ㄍㄨㄚ gua gua
ㄍㄨㄞ guai guai
ㄍㄨㄢ guan guan
ㄍㄨㄤ guang guang
ㄍㄨㄟ guei gui
ㄍㄨㄣ guen gun
ㄍㄨㄥ gung gong
ㄍㄨㄛ guo guo
ㄏㄚ ha ha
ㄏㄞ hai hai
ㄏㄢ han han
ㄏㄤ hang hang
ㄏㄠ hau hao
ㄏㄜ he he
ㄏㄟ hei hei
ㄏㄣ hen hen
ㄏㄥ heng heng
ㄏㄡ hou hou
ㄏㄨ hu hu
ㄏㄨㄚ hua hua
ㄏㄨㄞ huai huai
ㄏㄨㄢ huan huan
ㄏㄨㄤ huang huang
ㄏㄨㄟ huei hui
ㄏㄨㄣ huen hun
ㄏㄨㄥ hung hong
ㄏㄨㄛ huo huo
ㄓㄚ ja zha
ㄓㄞ jai zhai
ㄓㄢ jan zhan
ㄓㄤ jang zhang
ㄓㄠ jau zhao
ㄓㄜ je zhe
ㄓㄟ jei zhei
ㄓㄣ jen zhen
ㄓㄥ jeng zheng
ㄐㄧ ji ji
ㄐㄧㄚ jia jia
ㄐㄧㄢ jian jian
ㄐㄧㄤ jiang jiang
ㄐㄧㄠ jiau jiao
ㄐㄧㄝ jie jie
ㄐㄧㄣ jin jin
ㄐㄧㄥ jing jing
ㄐㄧㄡ jiou jiu
ㄐㄩ jiu ju
ㄐㄩㄢ jiuan juan
ㄐㄩㄝ jiue jue
ㄐㄩㄣ jiun jun
ㄐㄩㄥ jiung jiong
ㄓㄡ jou zhou
jr zhi
ㄓㄨ ju zhu
ㄓㄨㄚ jua zhua
ㄓㄨㄞ juai zhuai
ㄓㄨㄢ juan zhuan
ㄓㄨㄤ juang zhuang
ㄓㄨㄟ juei zhui
ㄓㄨㄣ juen zhun
ㄓㄨㄥ jung zhong
ㄓㄨㄛ juo zhuo
ㄎㄚ ka ka
ㄎㄞ kai kai
ㄎㄢ kan kan
ㄎㄤ kang kang
ㄎㄠ kau kao
ㄎㄜ ke ke
ㄎㄣ ken ken
ㄎㄥ keng keng
ㄎㄡ kou kou
ㄎㄨ ku ku
ㄎㄨㄚ kua kua
ㄎㄨㄞ kuai kuai
ㄎㄨㄢ kuan kuan
ㄎㄨㄤ kuang kuang
ㄎㄨㄟ kuei kui
ㄎㄨㄣ kuen kun
ㄎㄨㄥ kung kong
ㄎㄨㄛ kuo kuo
ㄌㄚ la la
ㄌㄞ lai lai
ㄌㄢ lan lan
ㄌㄤ lang lang
ㄌㄠ lau lao
ㄌㄜ le le
ㄌㄟ lei lei
ㄌㄥ leng leng
ㄌㄧ li li
ㄌㄧㄚ lia lia
ㄌㄧㄢ lian lian
ㄌㄧㄤ liang liang
ㄌㄧㄠ liau liao
ㄌㄧㄝ lie lie
ㄌㄧㄣ lin lin
ㄌㄧㄥ ling ling
ㄌㄧㄡ liou liu
ㄌㄩ liu
ㄌㄩㄝ liue lüe
ㄌㄩㄣ liun lün
ㄌㄛ lo lo
ㄌㄡ lou lou
ㄌㄨ lu lu
ㄌㄨㄢ luan luan
ㄌㄨㄣ luen lun
ㄌㄨㄥ lung long
ㄌㄨㄛ luo luo
ㄇㄚ ma ma
ㄇㄞ mai mai
ㄇㄢ man man
ㄇㄤ mang mang
ㄇㄠ mau mao
ㄇㄜ me me
ㄇㄟ mei mei
ㄇㄣ men men
ㄇㄥ meng meng
ㄇㄧ mi mi
ㄇㄧㄢ mian mian
ㄇㄧㄠ miau miao
ㄇㄧㄝ mie mie
ㄇㄧㄣ min min
ㄇㄧㄥ ming ming
ㄇㄧㄡ miou miu
ㄇㄛ mo mo
ㄇㄡ mou mou
ㄇㄨ mu mu
ㄋㄚ na na
ㄋㄞ nai nai
ㄋㄢ nan nan
ㄋㄤ nang nang
ㄋㄠ nau nao
ㄋㄜ ne ne
ㄋㄟ nei nei
ㄋㄣ nen nen
ㄋㄥ neng neng
ㄋㄧ ni ni
ㄋㄧㄚ nia nia
ㄋㄧㄢ nian nian
ㄋㄧㄤ niang niang
ㄋㄧㄠ niau niao
ㄋㄧㄝ nie nie
ㄋㄧㄣ nin nin
ㄋㄧㄥ ning ning
ㄋㄧㄡ niou niu
ㄋㄩ niu
ㄋㄩㄝ niue nüe
ㄋㄡ nou nou
ㄋㄨ nu nu
ㄋㄨㄢ nuan nuan
ㄋㄨㄣ nuen nun
ㄋㄨㄥ nung nong
ㄋㄨㄛ nuo nuo
ou ou
ㄆㄚ pa pa
ㄆㄞ pai pai
ㄆㄢ pan pan
ㄆㄤ pang pang
ㄆㄠ pau pao
ㄆㄟ pei pei
ㄆㄣ pen pen
ㄆㄥ peng peng
ㄆㄧ pi pi
ㄆㄧㄢ pian pian
ㄆㄧㄠ piau piao
ㄆㄧㄝ pie pie
ㄆㄧㄣ pin pin
ㄆㄧㄥ ping ping
ㄆㄛ po po
ㄆㄡ pou pou
ㄆㄨ pu pu
r ri
ㄖㄢ ran ran
ㄖㄤ rang rang
ㄖㄠ rau rao
ㄖㄜ re re
ㄖㄣ ren ren
ㄖㄥ reng reng
ㄖㄡ rou rou
ㄖㄨ ru ru
ㄖㄨㄢ ruan ruan
ㄖㄨㄟ ruei rui
ㄖㄨㄣ ruen run
ㄖㄨㄥ rung rong
ㄖㄨㄛ ruo ruo
ㄙㄚ sa sa
ㄙㄞ sai sai
ㄙㄢ san san
ㄙㄤ sang sang
ㄙㄠ sau sao
ㄙㄜ se se
ㄙㄟ sei sei
ㄙㄣ sen sen
ㄙㄥ seng seng
ㄕㄚ sha sha
ㄕㄞ shai shai
ㄕㄢ shan shan
ㄕㄤ shang shang
ㄕㄠ shau shao
ㄕㄜ she she
ㄕㄟ shei shei
ㄕㄣ shen shen
ㄕㄥ sheng sheng
ㄒㄧ shi xi
ㄒㄧㄚ shia xia
ㄒㄧㄢ shian xian
ㄒㄧㄤ shiang xiang
ㄒㄧㄠ shiau xiao
ㄒㄧㄝ shie xie
ㄒㄧㄣ shin xin
ㄒㄧㄥ shing xing
ㄒㄧㄡ shiou xiu
ㄒㄩ shiu xu
ㄒㄩㄢ shiuan xuan
ㄒㄩㄝ shiue xue
ㄒㄩㄣ shiun xun
ㄒㄩㄥ shiung xiong
ㄕㄡ shou shou
shr shi
ㄕㄨ shu shu
ㄕㄨㄚ shua shua
ㄕㄨㄞ shuai shuai
ㄕㄨㄢ shuan shuan
ㄕㄨㄤ shuang shuang
ㄕㄨㄟ shuei shui
ㄕㄨㄣ shuen shun
ㄕㄨㄥ shung shong
ㄕㄨㄛ shuo shuo
ㄙㄡ sou sou
ㄙㄨ su su
ㄙㄨㄢ suan suan
ㄙㄨㄟ suei sui
ㄙㄨㄣ suen sun
ㄙㄨㄥ sung song
ㄙㄨㄛ suo suo
sz si
ㄊㄚ ta ta
ㄊㄞ tai tai
ㄊㄢ tan tan
ㄊㄤ tang tang
ㄊㄠ tau tao
ㄊㄜ te te
ㄊㄥ teng teng
ㄊㄧ ti ti
ㄊㄧㄢ tian tian
ㄊㄧㄠ tiau tiao
ㄊㄧㄝ tie tie
ㄊㄧㄥ ting ting
ㄊㄡ tou tou
ㄘㄚ tsa ca
ㄘㄞ tsai cai
ㄘㄢ tsan can
ㄘㄤ tsang cang
ㄘㄠ tsau cao
ㄘㄜ tse ce
ㄘㄣ tsen cen
ㄘㄥ tseng ceng
ㄘㄡ tsou cou
ㄘㄨ tsu cu
ㄘㄨㄢ tsuan cuan
ㄘㄨㄟ tsuei cui
ㄘㄨㄣ tsuen cun
ㄘㄨㄥ tsung cong
ㄘㄨㄛ tsuo cuo
tsz ci
ㄊㄨ tu tu
ㄊㄨㄢ tuan tuan
ㄊㄨㄟ tuei tui
ㄊㄨㄣ tuen tun
ㄊㄨㄥ tung tong
ㄊㄨㄛ tuo tuo
tz zi
ㄗㄚ tza za
ㄗㄞ tzai zai
ㄗㄢ tzan zan
ㄗㄤ tzang zang
ㄗㄠ tzau zao
ㄗㄜ tze ze
ㄗㄟ tzei zei
ㄗㄣ tzen zen
ㄗㄥ tzeng zeng
ㄗㄡ tzou zou
ㄗㄨ tzu zu
ㄗㄨㄢ tzuan zuan
ㄗㄨㄟ tzuei zui
ㄗㄨㄣ tzuen zun
ㄗㄨㄥ tzung zong
ㄗㄨㄛ tzuo zuo
ㄨㄚ wa wa
ㄨㄞ wai wai
ㄨㄢ wan wan
ㄨㄤ wang wang
ㄨㄟ wei wei
ㄨㄣ wen wen
ㄨㄥ weng weng
ㄨㄛ wo wo
wu wu
ㄧㄚ ya ya
ㄧㄢ yan yan
ㄧㄤ yang yang
ㄧㄠ yau yao
ㄧㄝ ye ye
yi yi
ㄧㄣ yin yin
ㄧㄥ ying ying
ㄧㄡ you you
yu yu
ㄩㄢ yuan yuan
ㄩㄝ yue yue
ㄩㄣ yun yun
ㄩㄥ yung yong

Last revised: April 15, 2004