sign-language variants abound in China

Different signs are used in different parts of China. This is no surprise in itself, but it’s nice to see this reported in China. According to the article below, in Guangdong some 70 percent of the target audience for CCTV’s sign-language news are unable to understand the signs used on the show. Moreover, new signs are being created all the time.

Xiàmén g?n Quánzh?u de sh?uy? bù y?yàng, g?n Shàngh?i de sh?uy? y? bù y?yàng, gègè dìfang de sh?uy? d?u y?u gèzì de tèdi?n.

Xiàmén tèxiào jiàoyánshì fùzh?rèn Huáng Z?ngzhì shu?, b?fang “zuò zuòyè”, Xiàménrén shì li?ng ge quántou shàng-xià b?hua, érhòu yòush?u sh?uzh? héngfàng zài zu?sh?u sh?uzh?ng xià, gòuchéng y? ge “yè” (?) zì; Quánzh?urén zéshì li?ngsh?u b?hua yèpiàn de xíngzhuàng. Gu?ngzh?u lóngy?rén duì “xìngz?ilèhuò” de dútè bi?odá shì g?bo ji?j?n, li?ng zh? xi?o bì xiàngshàng w?nq? wòquán, y?ushíhou huì bèi [cuò]wù rènwéi g?bo bù sh?fu.

Zài rú “P?nyú” y? cí de d?f? t?ngcháng shì P?ny?n d?f?, ér Gu?ngzh?urén zé d? “dà f?nsh?” de xiàngxíng, y?nwèi P?nyú shèngch?n dà f?nsh?.

Jùx?, Gu?ngd?ng q? chéng lóngy?rén kànbud?ng Y?ng-Shì [i.e., CCTV] de “sh?uy? x?nwén”, Xiàmén yòng de shì quánguó t?ngxíng de bi?ozh?n sh?uy?, dànshì Xiàmén de lóngy?rén chángcháng wúf? l?ji? wàidì sh?uy?. Huáng zh?rèn shu?, m?i nián de x?n cíhuì bùduàn ch?xiàn, gè dì de xíguàn yòu y?u bùtóng, y?xi? sh?uy? l?osh? hé lóngy?rén bùdébù zìj? chuàngzào x?n de bi?odá f?ngshì. Zhèxi? x?n f?ngshì t?ngguò miànbù bi?oqíng hé qít? f?zhù xìng de dòngzuò, ji?oliú de shu?ngf?ng h?n kuài jiù huì shúx?.

source: Sh?uy? y?y?u f?ngyán, Xiàmén W?nbào, March 6, 2006

2 thoughts on “sign-language variants abound in China

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *